Nuomos sąlygos

 

Automobilio laikinas naudotojas / nuomininkas, toliau vadinamas – Nuomininkas, ir MB „4 verslai“, atstovaujama vadovės Editos Dambrauskienės, įmonės kodas 302915672, adresas Perkūnkiemio g. 43-17, Vilnius, toliau vadinamas – Nuomotojas, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Leidimas (toliau – nuoma) Nuomininkui laikinai leidžia naudotis transporto priemone (toliau – Turtas), kuri nurodyta automobilio nuomos specialiojoje dalyje (toliau specialioji dalis).

2. Nuomos kaina

2.1. Turto nuomos kaina laikotarpiui nurodyta pirmajame nuomos lape. Užstatas ir visa nuomos kaina turi būti sumokėta iki automobilio atsiėmimo.

2.2. Užsatatas šiam automobiliui yra nurodytas specialiojoje dalyje. Užstatas turi būti sumokėta iki automobilio atsiėmimo. Užstatas negrąžinama jei automobilis po nuomos grąžinamas ne tokios pat komplektacijos ir/arba ne tokios pat būklės kaip nuomos pradžioje.

2.3. Rezervacijos mokestis (avansas) – įskaičiuojamas į bendrą nuomos kainą. Rezervacijos mokestis (avansas) negrąžinamas nuomininkui atsisakius nuomotis automobilį arba neatvykus nurodytomis datomis.

2.4. Automobilio ridos limitas vienai nuomos parai lengvajam automobiliui yra nurodytas specialiojoje dalyje. Viršijus nustatytą ridos limitą Nuomininkas moka Nuomotojui už viršytus kilometrus kaip už papildomą dieną, priklausomai kiek dienos normų yra viršijęs.

3. Nuomos terminas

3.1. Nuomos terminas yra apibrėžtas pirmajame nuomos lape. Naudojimosi Turtu šalis – LIETUVA (nebent nuradyta kitaip).

3.2. Esant poreikiui, šalių susitarimu, Nuomos terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas:

3.2.1. Nuomininkas moka Nuomotojui už visas faktines Nuomos paras tarifu, nurodytu 2.1 punkte.

3.2.2. Nuomininkui 3.1 punkte nurodytu terminu negrąžinus Nuomotojui turto (išskyrus 3.2 punkte nurodytą atvejį), už kiekvieną sekančią parą Nuomininkas moka Turto Nuomos kainą – 100 € už vieną parą, bet neilgiau kaip 2 paros. Vėliau sutartis nutraukiama ir įsigalioja 12 šios sutarties skirsnis.

4. Turto perdavimas ir grąžinimas.

4.1. Turtas perduodamas ir grąžinamas adresu – Perkūnkiemio g. 43, Vilnius, nebent sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kitaip.

4.2. Turto perdavimas įvyksto po šios sutarties pasirašymo.

4.3. Automobilis turi būti grąžintas švarus. Grąžinus nešvarų automobilį, Nuomininkas sumoka 10,00 eurų už valymą.

5. Turto naudojimas.

5.1. Nuomininkas įgyja teisę naudotis Turtu nuo sutarties pasirašymo momento.

5.2. Nuomininkas užtikrina Nuomotoją, kad iki visų šioje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo:

5.2.1. naudos Turtą tausojančiai, pagal Turto techninėje dokumentacijoje nurodytą paskirtį bei tiksliai vykdys Turto gamintojo nustatytų Turto techninės priežiūros ir eksploatavimo taisyklių reikalavimus;

5.2.2. Nuomininkas įsipareigoja neviršyti maksimalaus 130 km. /h greičio. Viršijus šį nustatytą ir susitartą maksimalaus greičio apribojimą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 100 € baudą už automobilio netausojimą. Greitis nustatomas GPS siųstuvo pagalba.

5.2.3. Įvykus draudiminiam įvykiui per 2 (dvi) darbo dienas, telefonu informuos Nuomotoją apie Turto vagystę, sugadinimo ar sunaikinimo aplinkybes ir kokių dėl to buvo imtasi priemonių. Automobilio vagystės atveju nuomininkas privalo pateikti automobilio techninį pasą ir užvedimo raktelį bei padengti 10% automobilio rinkos vertės kainą. Nepateikus automobilio techninio paso ar automobilio užvedimo raktelio nuomininkas įsipareigoja sumokėti visą automobilio rinkos vertės kainą.

6. Nuomininko teisės.

6.1. Nuomininkas turi teisę naudoti Turtą pagal jo tiesioginę paskirtį. Naudojant Turtą gauta produkcija ar pajamos yra Nuomininko nuosavybė.

7. Nuomininko įsipareigojimai.

7.1. Nuomininkas įsipareigoja:

7.1.1. neįkeisti, nemainyti, neužstatyti, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti, juo nelaiduoti, negarantuoti bei imtis visų priemonių tam, kad išvengtų Nuomotojo nuosavybės teisės į Turtą apribojimo iš trečiųjų asmenų pusės;

7.1.2. vykdyti visas draudimo sutarties su Draudiku sąlygas bei užkirsti kelią sąlygų, kurios gali būti pagrindas Draudikui atsisakyti išmokėti draudimo išmoką ar sumažinti jos dydį, atsiradimui;

7.1.3. nenaudoti Turto Lietuvos Respublikos norminiais aktais uždraustai veiklai vykdyti;

7.1.4. eksploatuojant Turtą laikytis Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytų aplinkosauginių reikalavimų bei nedelsiant informuoti Nuomotoją apie naudojant Turtą aplinkai padarytą žalą;

7.1.5. nenaudoti Turto Lietuvos Respublikos, ar tos šalies, kurioje bus naudojamas, norminiais aktais uždraustai veiklai vykdyti. Neviršyti leistino greičio. Kompensuoti visus Nuomotojo nuostolius, jei Turtas: sudaužomas, pažeidžiamas, pavagiamas, sugenda, suniokojamas, dingsta be žinios ar kitaip praranda savo vertę. Nuostolius pilnai pagal pateiktą sąskaitą arba samatą. Kompensuoti visą Automobilio savininko patirtą žalą, kuri atsiras dėl: Nuomininko veiksmų susijusiu su naudojimusi Turtu, arba netinkamo jo naudojimo, arba praradimo, arba konfiskavimo, taip pat baudas už kelių eismo taisyklių, norminių aktų pažeidimus ir kt., taip pat visas Turto transportavimo ir remonto išlaidas jei Turtas sugadintas nuomos laikotarpiu. Kompensuoti visą Nuomotojo patirtą žalą, kuri atsiras: dėl nedraudiminių įvykių, ne laiku suteiktą informacija apie įvykį, įvykio nuslėpimą.

7.1.6. laiku ir tinkamai vykdyti kitas šios sutarties sąlygas bei įsipareigojimus.

7.2. Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas turi raštu informuoti Nuomotoją jeigu pasikeičia šioje sutartyje nurodyti nuomininko adresas, telefono, fakso numeris ar banko rekvizitai.

7.3. Nuomininkas patvirtina, kad:

7.3.1. šios sutarties pasirašymo dienai jo atžvilgiu nėra pradėtos jokios teisminės procedūros;

7.3.2. visus dokumentus pateikė ir ateityje pateiks teisingus;

7.3.3. nuomininko sprendimas pasirašyti šią sutartį yra galiojantis, priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuomininko įstatų ar kitų Nuomininkui privalomą galią turinčių dokumentų.

8. Nuomotojo teisės.

8.1. Nuomotojas turi teisę tiesiogiai ar per įgaliotus asmenis tikrinti Turto būklę bei jo eksploatavimo sąlygas.

8.2. Nutraukti sutartį be įspėjimo, jei turtas naudojamas ne pagal šią sutartį.

9. Nuomotojo įsipareigojimai.

9.1. Nuomotojas įsipareigoja:

9.1.1. laikytis šioje sutartyje numatytų sąlygų bei įsipareigojimų;

9.1.2. per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pranešti Nuomininkui apie savo adreso ar banko rekvizitų pasikeitimą;

9.1.3. ne dėl Nuomininko kaltės sugędusį automobilį per 24 val. suremontuoti automobilį arba pakeisti jį kitu.

10. Rizika

10.1. Jei Turtas sugadinamas, ar kitaip pažeidžiamas Turto nuomos laikotarpiu ir jei pagal Turto draudimo sutartį nėra laikoma draudiminiu įvykiu, nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 300 € (trys šimtai eur, 00 ct) dydžio baudą. Jei Turtas negali būti suremontuotas Nuomininkas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Draudiko oficialaus atsisakymo išmokėti draudimo išmoką gavimo dienos kompensuoti Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius.

11. Turto draudimas.

11.1. Turtas, Nuomotojo naudai, yra apdraustas nuo avarijos, stichinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimų (įskaitant trečiųjų asmenų sukeltą gaisrą ir sprogimą) bei vagystės. Kasko draudimas galioja Europoje.Taip pat Turtas yra apdraustas civiline atsakomybe.

11.2 Nuomininko nesutikimas su Draudiko sprendimu nepripažinti Turto dingimą, sunaikinimą arba sugadinimą draudiminiu įvykiu ir po to sekantys teisiniai ginčai neatleidžia Nuomininko nuo šios sutarties sąlygų įvykdymo.

11.3 Kasko draudime yra 300,00 eurų franšizė avarijos atveju, įvykus įvykiui šią franšizę sumoka Nuomininkas.

12. Sutarties nutraukimas.

12.1. Nuomotojas turi teisę nutraukti šią sutartį jeigu:

12.1.1. nuomininkas naudoja Turtą pažeisdamas šioje sutartyje numatytas sąlygas;

12.1.2. nuomininkas nesilaiko šios sutarties 7.1.1., 7.1.3., 7.3. punktuose numatytų įsipareigojimų;

12.1.3. Nuomininkas, nepaisant Nuomotojo raštiškų įspėjimų, nesilaiko kitų šioje sutartyje nurodytų sąlygų.

12.2. Nuomotojui nutraukus sutartį pagal 12.1 punktą, arba Nuomininkui bet kokiu atveju nutraukus sutartį, Nuomininkas netenka teisės naudotis Turtu. Turtas per 2 (dvi) darbo dienas turi būti pristatytas Nuomotojui. Turto gražinimas patvirtinamas parašais ant automobilio nuomos suterties, ir:

12.2.1. Nuomininkas privalo perduoti Turtą suremontuotą, techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kaip ir šios sutarties pasirašymo dieną bei tokios būklės, kuri atitinka natūralų Turto nusidėvėjimą. Jei grąžinamo Turto būklė neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo savo sąskaita pašalinti Turto defektus Turto gamintojo autorizuotame servise arba kompensuoti Nuomotojo išlaidas Turto vertės atstatymui.

12.2.2. Turto transportavimo, saugojimo bei kitos su Turto perdavimu Nuomotojui susijusios išlaidos ir visa rizika tenka Nuomininkui.

12.2.3. Nuomininkui nesilaikant šios sutarties 12.2. punkte nustatytų sąlygų, Nuomotojas turi teisę pats susigrąžinti Turtą. Tokiu atveju Turto susigrąžinimo išlaidos ir rizika tenka Nuomininkui.

12.3. Ši sutartis laikoma nutraukta po 2 (dviejų) kalendorinių dienų nuo šalies raštiško (įskaitant pranešimą faksu ir elektroniniu paštu) pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos.

13. Sutarties šalių tarpusavio pranešimai

13.1. Visi sutarties šalių su šia sutartimi susiję tarpusavio pranešimai pateikiami raštu šioje sutartyje nurodytais šalių adresais arba kitu adresu, kurį viena sutarties šalis yra raštu pranešusi kitai sutarties šaliai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti telefonu.

14. Sutarties galiojimas

14.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško joje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo arba jos nutraukimo vadovaujantis šioje sutartyje nustatyta tvarka.

15. Sutarties pakeitimas ir papildymas

15.1. Šios sutarties sąlygos keičiamos ar papildomos abiejų sutarties šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

15.2. Šios sutarties pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir yra privalomi sutarties šalims iki visų šios sutarties sąlygų įvykdymo.

16. Ginčų sprendimas

16.1. Visi dėl šios sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo, pratęsimo ir atsakomybės kilę ginčytini klausimai sprendžiami abipusiu šalių susitarimu.

16.2. Jei šios sutarties 16.1. punkte minėtų klausimų nepavyksta išspręsti derybų būdu, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, Nuomotojo registracijos vietoje.

17. Kitos sąlygos

17.1. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Nuomininkui, o kitas – Nuomotojui.

17.2. Jei bet kuri šios sutarties sąlyga tampa prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams aktams, šis faktas nedaro įtakos kitų šios sutarties sąlygų galiojimui. Tokiu atveju Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti galiojantiems norminiams aktams prieštaraujančią sąlygą kita artimiausia pagal prasmę teisėta sąlyga ir privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Nuomininką.